loading

Regulamin hotelowy

Dyrekcja Hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma sprzyjać spokojnemu i bezpiecznemu pobytowi wszystkich naszych Gości.

 1. Na terenie hotelu Szara Willa OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA.
 2. W przypadku nie zastosowania się do powyższego będziemy zmuszeni obciążyć Państwa karą 500 zł jeśli uruchomiony zostanie alarm przeciwpożarowy.
 3. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od 13:00 do 11:00
 4. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, to przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wykazany w dniu przyjazdu Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 8. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa
  • bezpiecznego pobytu, w tym, zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.
  • w przypadku, gdy wystąpią w pokoju usterki, których nie uda się usunąć, dokonać wszelkich starań by wynagrodzić niedogodności
 9. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi :
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  • budzenie o wyznaczonej godzinie
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu
  • przechowywanie bagażu Gościa zameldowanego w hotelu
 10. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 11. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeśli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu ani innego pojazdu należącego do Gościa.
 14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 15. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 16. Gość hotelowy nie może podnajmować lub użyczać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 17. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00
 18. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej między godziną 22:00 a 7:00.
 19. Po godzinie 22.00 Goście proszeni są o nie przebywanie na tarasie hotelu.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 21. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub szkodę na osobie innych Gości, pracowników FitLife/ Szara Willa jak również osób trzecich przebywających na terenie obiektu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.
 22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym będą odsyłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 tygodnie.

Udanego pobytu!

Comments are closed.